Waarom een planstudie?

Waarom vindt er een planstudie plaats?

In het coalitieakkoord 2019-2023 is de afspraak vastgelegd om deze collegeperiode een oplossingsrichting voor de Deltaweg te ontwikkelen voor de lange termijn (2040). De oplossingsrichting moet betaalbaar zijn en de (huidige) doorstromings- en verkeersveiligheidsproblemen aanpakken. Provincie Zeeland zet zich samen met betrokken gemeenten in om de verkeersveiligheid te vergroten en sluit zich aan bij de landelijke visie waarbij overheden de handen ineen slaan om de verkeersveiligheid structureel te verbeteren. Belangrijk onderdeel van deze landelijke visie is om risico gestuurd te gaan werken. Daar waar zich een hoog of verhoogd risico voordoet worden maatregelen getroffen.

In een eerdere verkennende studie is onderzocht dat dit deel van de Deltaweg (N256 tussen de A256 en de aansluiting met de N255) in de (nabije) toekomst drukker wordt door verschillende ontwikkelingen. De verwachting is dat het verkeer gaat toenemen door onder andere de recreatieve ontwikkelingen rond het Veerse Meer, de aanleg van het Bedrijvenpark Deltaweg, en een tolvrije Westerscheldetunnel. Door deze toename is de verwachting dat het aantal ongevallen en vertragingen ook gaat toenemen.

Als er alleen naar de verkeersongevallen gekeken wordt, valt de Deltaweg op landelijk niveau niet gelijk op. Maar op provinciaal niveau zeker wel. Dan staat de Deltaweg als provinciale weg bovenaan. Op basis van de nieuwe landelijke werkwijze zien we verschillende risico’s op de Deltaweg, namelijk: - de (toenemende verwachte) drukte op de weg - de fietsers en landbouwverkeer maken gebruik van dezelfde parallelweg - de huidige inrichting van de weg voldoet niet aan de gestelde richtlijnen

In deze planstudie wordt op basis van de meest recente verkeersmodellen de ontwikkeling van het verkeer op de Deltaweg verder onderzocht. Er wordt gekeken welke ontwikkelingen op het gebied van slimme mobiliteit kunnen bijdragen aan de veiligheid en doorstroming en er is aandacht voor duurzaamheid. Met de stakeholders gaan we gezamenlijk oplossingsrichtingen ontwerpen. In het ontwerp wordt rekening gehouden met de landelijke richtlijnen die horen bij dit deel van de Deltaweg.

Welk deel van de Deltaweg onderzoeken we?

Het deel van de Deltaweg dat we onderzoeken is de N256 tussen de A256 en de aansluiting met de N255 (Noord-Beveland). Dit is omdat dit deel van de weg veel drukker is dan het gedeelte tussen de N255 en de Zeelandbrug. Mede daardoor zijn de doorstromings- en verkeersveiligheidsproblemen daar ook groter. Het zuidelijke deel van de N256 is gecategoriseerd als regionale stroomweg en het noordelijke deel als gebiedsontsluitingsweg. Elk van deze wegsoorten heeft specifieke wegkenmerken en inrichtingseisen.