Wat is de aanleiding van het onderzoek?

De Deltaweg is een van de drukste wegen in Zeeland met name in het zomerseizoen. Er ontstaan vaak vertragingen en er gebeuren regelmatig ongelukken. Provincie Zeeland vindt een veilige en vlotte doorstroming op de Zeeuwse wegen belangrijk. Daarom gaan we samen met de omgeving, belanghebbenden en betrokken gemeenten aan de slag met het bedenken van een oplossing op het tracé N256 tussen Goes en de afslag Noord-Beveland. Het vinden van een oplossingsrichting is onderdeel van het coalitieakkoord 'Samen verschil maken'.

Samen aan de slag voor een oplossing op de Deltaweg (N256)

Gedeputeerde mobiliteit Harry van der Maas van Provincie Zeeland vindt het tijd worden dat de Deltaweg wordt aangepakt. “Ik herinner me nog goed dat we al in 2010 in Provinciale Staten over maatregelen op de Deltaweg spraken. Ondertussen is het nog drukker geworden op de weg en regelmatig schrik ik op van ernstige ongevallen. Verkeersveiligheid moet altijd prioriteit hebben, ook op de Deltaweg. Daarom moeten we nu een stevig plan van aanpak maken.”

Goed onderzoek doen is van belang

In het voorjaar van 2019 is een eerste inventarisatie gedaan naar knelpunten op de Deltaweg. De inventarisatie is een vertrekpunt voor de totaalaanpak. “Minder verkeersongevallen en een goede doorstroming, dat is mijn doel. Een goede oplossing bedenken is een behoorlijke opgave. Hoe voorkomen we dat er ongevallen gebeuren? Wat betekent dit voor de inrichting van de weg? En hoe kunnen we het gedrag van weggebruikers beïnvloeden? Goed onderzoek doen is van belang. En daarmee gaan we de komende tijd aan de slag.”

Samen een oplossing bedenken

“Een oplossing vinden voor de Deltaweg kunnen we niet alleen. Dat moeten we samen doen met betrokken gemeenten en belanghebbenden”, vertelt Harry van der Maas. Inmiddels zijn een bestuurlijke overleggroep en een klankbordgroep gevormd waarin verschillende partijen vertegenwoordigd zijn. “Ook vinden we het van belang dat de omgeving meedenkt over de totaaloplossing. Op dit moment zijn we in gesprek met hen.”

Waarover gaan we het hebben?

De Provincie is benieuwd welke wensen en ambities er zijn op vlakken als veiligheid, doorstroming, natuur en klimaat. Daarnaast moet de oplossing toekomstbestendig zijn. “Welke invloed hebben nieuwe technologische ontwikkelingen? Hoe moeten we onze weg inrichten als we straks te maken krijgen met innovatieve uitvindingen zoals zelfrijdende auto’s? Dat zijn allemaal dingen waarover we nu al moeten nadenken”, aldus Harry van der Maas.

Maatregelen tot dusver

“Ondertussen zitten we niet op onze handen. We hebben al verschillende maatregelen genomen om de veiligheid op de Deltaweg te verbeteren.” De bermen zijn verhard, er is een bypass gemaakt voor fietsverkeer en er zijn waarschuwingsborden geplaatst om weggebruikers te wijzen op hun gedrag. In het voorjaar van 2021 wordt een nieuwe landbouwroute gerealiseerd bij de Zandkreekdam en de huidige verkeerslichten worden aangepast zodat deze in de toekomst zorgen voor een betere doorstroming van het verkeer. “Totdat er een structurele oplossing is gevonden, blijven we waar nodig maatregelen nemen.”

Meer informatie?