Hoe pakken we het aan?

We gaan samen met de omgeving en partners aan de slag met het bedenken van een oplossingsrichting.

Om te komen tot een oplossingsrichting gaan we aan de slag met een zogenaamde planstudie. In de planstudie brengen we de verkeersproblemen van de Deltaweg in kaart. Allerlei thema’s worden onder de loep genomen: naast verkeer op hoofdrijbaan en parallelweg (veiligheid, doorstroming, geluid) wordt ook gekeken naar onder andere natuur, landschap, ecologie, bodem, archeologie, externe veiligheid en klimaatbestendigheid.

We schenken speciale aandacht aan duurzaamheid en slimme mobiliteit. Belangrijk onderdeel van de probleemverkenning is een uitgebreide informatie- en consultatieronde langs stakeholders. Deze ronde moet een goed inzicht opleveren in alle issues, belangen, standpunten, ideeën en wensen.

Op basis van de inventarisatie wordt een ambitie geformuleerd en een toetsingskader opgesteld (stap 1), waarna wordt gekeken naar oplossingsrichtingen. De meest kansrijke oplossingsrichtingen beoordelen we op basis van de kwaliteit van de oplossing en de kosten ervan (stap 2). Uiteindelijk worden de oplossingsrichtingen verwerkt in een zogenaamde startnotitie (stap 3).

Op basis van deze startnotitie beslissen de leden van Provinciale Staten of de oplossingsrichting door kan naar de volgende fase en verder kan worden uitgewerkt. Denk aan het maken van ontwerpen, vergunningen aanvragen, grond verwerven enzovoorts. Deze stappen duren bij elkaar wel een aantal jaar.

Meer informatie?