Huisvesting (inter)nationale medewerkers

Werkgevers in Zeeland werven medewerkers zowel binnen als buiten de EU. Het toenemend tekort aan geschikte arbeidskrachten dwingt hen daartoe. Het aantal openstaande vacatures in Zeeland bedraagt inmiddels 5.430 (bron: UWV, april 2019). Maar nieuwe medewerkers moeten gehuisvest worden. Het huisvestingstekort voor seizoenarbeiders, tijdelijk medewerkers en kenniswerkers (expats) bedraagt in de provincie Zeeland naar schatting zo’n 2.100 plaatsen. Waar ligt het probleem, ook voor werkgevers? Hoe creëer je maatschappelijk draagvlak? Wie is er verantwoordelijk? Wat zijn goede praktijkvoorbeelden? Al deze zaken komen aan de orde in de workshop tijdens het HR event 13 juni.

Workshop flexibel wonen, bouw en begeleiding

Een belangrijk aspect bij de totstandkoming van oplossingen is het creëren van maatschappelijk draagvlak. Hoe doe je dat als werkgever? Immers, ieder initiatief leidt standaard tot weerstand bij omwonenden. Doe je dat te vroeg dan bestaat de kans dat er nog onvoldoende kennis en informatie is. En dat past niet bij de gangbare wens tot duidelijkheid bij omwonenden. Betrek je omwonenden te laat, dan voelen zij zich niet serieus genomen en gehoord. Het is dus in iedere situatie dus opnieuw zoeken wat het juiste moment is om bewoners te betrekken. Een belangrijke tool bijvoorbeeld is het aanbod van de werkgever aan omwonenden om te participeren in een klankbordgroep waarin daadwerkelijk ruimte is om te sturen op de plannen. Werkt dat? Wat zijn de ervaringen hiermee?


Daarnaast de vraag: “Wie is er nu verantwoordelijk voor de totstandkoming van goede huisvesting?” Zijn dat gemeenten? Werkgevers? Huisvesters? Of is dat een gedeelde verantwoordelijkheid? Werkgevers hebben een verantwoordelijkheid omdat zij actief mensen van elders werven om hier te komen werken. Gemeenten moeten zorgdragen voor voldoende planologische ruimte, inschrijving in de BRP, de warme ontvangst (ongeacht hoe lang men in Zeeland verblijft), handhaving etc.


En wat zijn passende huisvestingsoplossingen? Hierbij gaat het om vragen als: zetten we in op grootschalige of kleinschalige huisvesting? Welke randvoorwaarden zijn van cruciaal belang voor goed functionerende huisvesting? Enerzijds gaat het daarbij om de opgave. Als die groot is, liggen ook eerder meer grootschalige oplossingen voor de hand. Anderzijds gaat het om de couleur locale. Oplossingen moeten passen binnen de lokale context en hangen daarmee ook samen met al dan niet beschikbaar leegstaand vastgoed en/of locaties.


Ook komen kleinschalige woonvormen in Zeeland aan bod en een warme ontvangst van buitenlandse medewerkers wil je hen behouden voor Zeeland. Aanmelden voor deze en andere interessante workshop tijdens het HR event kan via https://fd9.formdesk.com/provinciezeeland/lanceringhrnetwerk

Onderzoek internationale medewerkers

Verder laat het aanvalsteam arbeidsmarkt ook Zeeuwsbreed onderzoek doen naar aantallen internationale medewerkers en hun woonbehoeftes. Uitkomsten van het onderzoek worden nog voor de zomer verwacht. Ook is het Kwalitatief Woononderzoek gaande, waarin ook vragen zijn opgenomen over (de bouw van) midden-huurwoningen. Ook dat rapport wordt voor de zomer verwacht.