Kwartiermakers

Zeeuws Mobiliteits Team en Leven Lang Ontwikkelen

De aandachtspunten van de Zeeuwse arbeidsmarkt, en daarmee het Aanvalsplan Arbeidsmarkt, verschuiven enigszins als gevolg van de impact van corona, hoewel ze grotendeels ook overeind blijven. Wel is het van belang om extra in te zetten op Werk-naar-Werk trajecten én op ‘een Leven Lang Ontwikkelen’ (om- en bijscholing) voor werknemers, ZZP’ers en werkzoekenden, waardoor duurzame inzetbaarheid wordt bevorderd.

De wendbaarheid van de Zeeuwse arbeidsmarkt, die al zwaar onder druk stond vanwege de grote tekorten, werd flink op de proef gesteld door corona. Zwakke plekken werden benadrukt (zoals de tekorten in de zorg- en onderwijssector), ontwikkelingen versneld (zoals digitalisering en thuiswerken) en sectoren met veel losse contracten, zoals de vrijetijdssector, moesten gedwongen mensen laten gaan.

Er is prioriteit gegeven aan de vorming van een Zeeuws team van jobhunters en -coaches dat doorontwikkeld zal worden tot een Zeeuws Mobiliteits Team en aan de opzet van Leven Lang Ontwikkelen in Zeeland. De nadruk ligt hierbij op een goede inzet en verbinding van bestaande structuren, met aandacht voor alle ketenpartners en doelgroepen.

Zeeuws Mobiliteitsteam

In het kader van het 3e steun- en herstelpakket is op 30 november 2020 een intentieverklaring ondertekend met als doel om op arbeidsmarktregio niveau aanvullende crisisdienstverlening te organiseren. De gedachte is om door bundeling van krachten de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt het hoofd te bieden en te komen tot een landelijk dekkend netwerk van mobiliteitsteams voor intensieve ondersteuning en begeleiding van werk(loosheid) naar werk. Om hiertoe te komen dienen de deelnemende partijen (vakbonden, werkgeversorganisaties, UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen en SBB) tot overeenstemming te komen over de aanpak van de crisisdienstverlening en inzet van budgetten. Hiervoor gaat een kwartiermaker aan de slag, een aanjager die de deelnemende partijen bij elkaar weet te brengen en ieders expertise weet te vertalen in een gezamenlijke Zeeuwse aanpak.

keuken restaurant

Leven Lang Ontwikkelen

Als gevolg van de uitbraak van het coronavirus staat de economie in brand, dat geldt ook voor Zeeland. Een provincie die al te kampen heeft met problemen van arbeidsmarktkrapte en door de coronacrisis met nog meerdere en complexere vraagstukken op de arbeidsmarkt te maken krijgt. Landelijk is afgesproken dat er wordt ingezet op vier aspecten binnen het sociaal domein ter aanvullende ondersteuning als gevolg van de economische impact van de pandemie: 1. Intensieve ondersteuning en begeleiding naar nieuw werk 2. Scholing en ontwikkeling voor behoud van werk 3. Bestrijding van jeugdwerkloosheid 4. Aanpak van armoede en schulden Een belangrijk verbindend instrument bij deze vier opgaven is Leven Lang Ontwikkelen (LLO), een initiatief van de Rijksoverheid om mensen te stimuleren zich te blijven ontwikkelen met als doel goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt. De gezamenlijke conclusie is dat er mogelijkheden worden gezien voor het versterken van de verbinding onderwijs-arbeidsmarkt door het ontwikkelen van een Zeeuwse ‘menukaart’ waarin zowel scholing als ondersteuning door gemeenten en UWV worden opgenomen. De voorkeur is uitgesproken om projectmatig tot een verdieping te komen, daarvoor gaat een kwartiermaker LLO aan de slag.