Lobbyist & Nevenactiviteiten

De commissaris als belangenbehartiger

Hoe je het ook wendt of keert, een commissaris van de Koning is een boegbeeld van een provincie. Han Polman is daarop geen uitzondering. Door zijn werk spreekt hij door het jaar heen enorm veel mensen. En daar kun je je voordeel mee doen.

Zelf lobbyen…

‘Mijn ambt brengt met zich mee dat ik heel veel contacten heb. Niet alleen binnen Zeeland maar ook daarbuiten. In Vlaanderen, Zuid-Holland, Brabant. En in Den Haag natuurlijk. Bij elk contact denk ik van tevoren na over wat ik eventueel onder de aandacht kan brengen. Zo kwam het afgelopen jaar de stikstofcrisis voorbij, maar ook het toerisme, de verduurzaming en de mogelijkheden voor groene waterstof in Zeeland. Soms is het andersom en zoek je voor een bepaald onderwerp gericht contact met deze of gene. Altijd met als achterliggende gedachte: welk voordeel kan Zeeland hiermee doen? Wat heeft Zeeland eraan? Zo heb ik bijvoorbeeld Hans Wijers gevraagd om het bedrijfsleven en de overheden te helpen bij de ambities voor groene waterstof in onze provincie. Ja, dat soort acties werpt regelmatig zijn vruchten af.’

…en anderen enthousiasmeren

‘Er zijn heel veel mensen die iets met Zeeland hebben. Die mensen moeten het gevoel krijgen dat ze iets bijzonders kunnen doen, dat ze kunnen helpen, dat ze iets voor Zeeland kunnen betekenen. Ik zeg wel eens: de beste lobbyisten bevinden zich óók buiten Zeeland. Onze grootste ambassadeurs hebben bij Zeeland een goed gevoel, die willen er deelgenoot van zijn. En die lopen dan voor je. Dat is de kracht van effectief lobbyen. Daarnaast spreken we als Gedeputeerde Staten ook regelmatig met de Zeeuwse Eerste en Tweede Kamerleden. Elkaar op de hoogte houden van ontwikkelingen – zowel wat betreft problemen als kansen – is enorm belangrijk, en draagt bij het aan het beeld dat mensen buiten Zeeland van ons hebben.’

Nevenfuncties

De commissaris van de Koning heeft verschillende nevenfuncties. Sommige daarvan horen gewoon bij zijn werk (voorzitter van de Roosevelt Foundation en voorzitter van het Prins Bernhard Cultuurfonds bijvoorbeeld), andere zijn eigen keuze. Han Polman wordt nogal eens gevraagd in een bestuur zitting te nemen. Over het hoe en waarom van twee daarvan. ‘Je bent als commissaris primair aan het werk in het belang van de provincie. Dus heb ik gezegd dat ik alleen nevenfuncties doe die bij het ambt passen. Dat betekent in mijn geval dat het maatschappelijk belang voorop moet staan, en dat ze netwerken opleveren waarmee ik Zeeland verder kan helpen. Dat zijn voor mij de twee belangrijkste criteria.'


Toerisme

‘Recreatie en toerisme zijn belangrijk voor onze provincie. Het toerisme is een van de pijlers onder onze economie. Daarvan moeten we de kwaliteit dus overeind houden, en er op die manier voor zorgen dat toeristen naar Zeeland blijven komen. De voordelen die dat biedt, willen we ten volle zien te benutten maar tegelijk ook oog houden voor de mindere kanten ervan.’ Het afgelopen jaar werd Han Polman gevraagd zitting te nemen in de Raad van Toezicht (RvT) van NBTC Holland Marketing (zie kader). ‘Daar zie je dat dubbele belang: allereerst probeer je je werk voor zo’n Raad goed te doen. Maar ik ga daar natuurlijk óók zitten om het deels nieuwe netwerk dat het mij oplevert en om de kennis en ervaring van en naar Zeeland mee te nemen.’


Openbaar Bestuur

Van een heel andere orde is de Raad voor het Openbaar Bestuur (ROB). Daarvan is Han Polman voorzitter. De ROB is een orgaan dat regering en parlement adviseert over de inrichting en het functioneren van het openbaar bestuur. En dat raakt provincies, gemeenten en waterschappen. ‘Het gaat eigenlijk over het functioneren van onze democratische rechtsstaat en hoe we die fris en levend kunnen houden. Het gaat ook over de taken- en bevoegdhedenverdeling tussen overheden. Daarbij breng ik natuurlijk mijn kennis en ervaring vanuit Zeeland in. Een van de dingen die ik vaak benadruk, is dat de ene provincie de andere niet is. Wij zijn een regioprovincie. Scheer de provincies niet over één kam maar bekijk welke regio welke mogelijkheden heeft en daarmee gepaard gaande: vanuit welke bevoegdheden en met welke financiële middelen? Zodat je ook recht doet aan de verscheidenheid in ons land.’


En verder...

Naast het vervullen van nevenfuncties is de commissaris beschermheer van veel instanties en organisaties en maakt hij deel uit van een groot aantal comités van aanbeveling. Daar kwamen dit jaar de volgende comités bij:


  • Het Comité van Aanbeveling van PLOEG+ voor de totstandkoming van een speelfilm over de Slag om de Schelde.
  • Het Erecomité van de Stichting Zeeuwse Dag van het Paard ter gelegenheid van de 50e Dag van het Paard.


Voor een compleet overzicht van nevenfuncties, beschermheerschappen en comités van aanbeveling, zie de provinciale website.

NBTC Holland Marketing

Sinds kort is Han Polman lid van de Raad van Toezicht van het Nederlands Bureau voor Toerisme en Congressen | Holland Marketing. NBTC zorgt voor een nationale visie op toerisme en de vertaling hiervan in de praktijk. Het verbindt, faciliteert en ondersteunt steden, regio’s, ondernemers en andere partijen. Dat doet NBTC voor de belangen van “bestemming Nederland”: een leefbare, geliefde en waardevolle bestemming, voor bezoekers, bedrijven en bewoners. Daarnaast biedt de stichting ondersteuning bij vraagstukken over positionering, bestemmingsontwikkeling en marketingactiviteiten. Daarbij werkt zij nauw samen met onder meer het toeristische bedrijfsleven, regionale VVV’s, provincies en ministeries.

Ontmoetingen en werkbezoeken