Provincie Zeeland

Samen maken we Zeeland, land in zee.

Zeeuwse omgevingsvisie 2021

Wat hoort er in de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 thuis? Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Wat wil de Zeeuwse gemeenschap? Het antwoord op deze vragen zal de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 mede vormgeven. Zo wordt het een visie van ons allemaal, breed gedragen en herkenbaar.

binnenhaven Vlissingen

Wat is een omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie legt de provincie haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De Omgevingsvisie is integraal. Integraal betekent dat de visie iets zegt over alle terreinen van de fysieke leefomgeving.


De Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 schetst een toekomstbeeld van onze leefomgeving. Alle onderwerpen uit de fysieke leefomgeving worden met elkaar verbonden. De fysieke leefomgeving is alles wat u buiten ziet, voelt, hoort en ruikt. Denk hierbij aan dingen zoals water, natuur, landschap, cultureel erfgoed en infrastructuur. De visie wordt gemaakt volgens de uitgangspunten van de omgevingswet: minder regels, ruimte voor maatwerk en initiatieven, meer samenhang in beleid en meer vertrouwen in elkaar.

De Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 gaat over de periode tot 2030 en verder. Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor Zeeland liggen. Bijvoorbeeld: hoe zorgen we in de toekomst voor onze energievoorziening? Of hoe willen we samen wonen, werken en leven in Zeeland?


In de Omgevingsvisie staat niet precies beschreven wat, waar en wanneer moet komen. We houden rekening met nieuwe inzichten, want morgen weten we meer dan vandaag. Met de Omgevingsvisie zetten we de koers uit voor de lange termijn. Stap voor stap werken we dit uit en realiseren we onze ambities. Door deze aanpak kunnen we adequaat reageren op nieuwe inzichten en mogelijkheden. Oftewel koersvast voor de lange termijn en lenig op de korte termijn.

Waarom een omgevingsvisie?

Voorheen kenden we losse provinciale beleidsplannen, en visies of uitwerkingsplannen voor bijvoorbeeld water, natuur, mobiliteit, ruimte, milieu, et cetera. Die brengen we samen in één Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Zo kunnen afwegingen eenvoudiger worden gemaakt en is er meer duidelijkheid over mogelijkheden voor maatwerk.


Op nationaal niveau zijn er vier speerpunten die vertaald zullen worden naar provinciaal niveau.

· duurzaam economisch groeipotentieel voor Nederland;

· ruimte voor de klimaat- en energietransitie;

· sterke, leefbare en klimaatbestendige regio’s met voldoende ruimte om te wonen, werken en bewegen;

· toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.