Provincie Zeeland

Samen bouwen we aan de toekomst van Zeeland: Land In Zee.

Zeeuwse omgevingsvisie 2021

Waarom een omgevingsvisie?

Door de jaren heen zijn er talloze wetten, regels en richtlijnen ontstaan die de kwaliteit van onze (fysieke) leefomgeving moeten waarborgen of verbeteren. De verantwoordelijkheden liggen momenteel verspreid over de gemeenten, de Provincie, het Waterschap of Rijkswaterstaat. Hierdoor is de decentrale wet- en regelgeving - onbedoeld - behoorlijk ingewikkeld geworden. Dat kan eenvoudiger. De omgevingswet die in januari 2021 van kracht gaat, maakt dit mogelijk door alle wetten en regels op het gebied van de leefomgeving te vereenvoudigen en te bundelen.

Wat staat er in de Zeeuwse omgevingsvisie?

De Zeeuwse omgevingsvisie is een allesomvattend document dat onder meer de strategische plannen voor de toekomst van Zeeland beschrijft. We beschrijven de ambities op hoofdlijnen voor Zeeland, op basis van de aangeleverde bouwstenen. Daarbij houden we rekening met nieuwe inzichten, want morgen weten we meer dan vandaag. Met de Omgevingsvisie zetten we de koers uit voor de lange termijn met waar nodig tussendoelen voor de kortere termijn. Ook formuleren we zogenoemde afwegingsprincipes om ervoor te zorgen dat deze doelen in de toekomst behaald worden, óók waar het gaat over dilemma's die we nu nog niet kunnen voorzien.


De Zeeuwse Omgevingsvisie wordt gemaakt volgens de uitgangspunten van de omgevingswet: minder regels, ruimte voor maatwerk en initiatieven, meer samenhang in beleid en meer vertrouwen in elkaar.
De Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 gaat over de periode tot 2050. Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor Zeeland liggen. Bijvoorbeeld: hoe zorgen we in de toekomst voor onze energievoorziening? Of hoe willen we samen wonen, werken en leven in Zeeland?

binnenhaven Vlissingen


Hoe komen we tot een breed gedragen visie?

Samenwerking tussen decentrale overheden wordt veel belangrijker wanneer de omgevingswet van kracht gaat. Overheden gaan namelijk handelen vanuit het maatschappelijk belang en niet meer vanuit juridische minimalisatie. In de praktijk betekent dit dat we allemaal vanuit een groter, gemeenschappelijk belang gaan werken en denken; niet alleen vanuit het eigen gebied. De Zeeuwse Omgevingsvisie is dan ook van ons allemaal.


Juist daarom vinden wij dat iedereen die wil input mag leveren en mee mag denken over de toekomst van de mooiste provincie van Nederland. Zo bouwen we samen aan de toekomst van Zeeland: Land In Zee.


In de beginfase hebben maar liefst meer dan 200 partijen zich aangemeld voor de gebiedstafelbijeenkomsten. Al deze partijen hebben input geleverd en meegeschreven aan de bouwstenen: de onderwerpen die in de visie terug gaan komen. Momenteel wordt gewerkt aan het analyseren en categoriseren van de opgehaalde informatie zodat we op korte termijn kunnen starten met het schrijven van de visie.


Heeft u vragen over de omgevingsvisie voor Zeeland? Mail uw vraag naar omgevingsvisie@zeeland.nl en wij geven zo snel mogelijk antwoord.

Externe links en achtergrondinformatie

Documenten