Provincie Zeeland

Samen maken we Zeeland, land in zee.

Zeeuwse omgevingsvisie 2021

Wat hoort er in de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 thuis? Wat zijn de trends en ontwikkelingen? Wat wil de Zeeuwse gemeenschap? Het antwoord op deze vragen zal de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 mede vormgeven. Zo wordt het een visie van ons allemaal, breed gedragen en herkenbaar.

binnenhaven Vlissingen


Documenten

Wat is een omgevingsvisie?

In de Omgevingsvisie legt de provincie haar ambities en beleidsdoelen voor de fysieke leefomgeving voor de lange termijn vast. De Omgevingsvisie is integraal. Integraal betekent dat de visie iets zegt over alle terreinen van de fysieke leefomgeving.


De Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 schetst een toekomstbeeld van onze leefomgeving. Alle onderwerpen uit de fysieke leefomgeving worden met elkaar verbonden. De fysieke leefomgeving is alles wat u buiten ziet, voelt, hoort en ruikt. Denk hierbij aan dingen zoals water, natuur, landschap, cultureel erfgoed en infrastructuur. De visie wordt gemaakt volgens de uitgangspunten van de omgevingswet: minder regels, ruimte voor maatwerk en initiatieven, meer samenhang in beleid en meer vertrouwen in elkaar.

De Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 gaat over de periode tot 2050. Het geeft aan welke kansen, opgaven en uitdagingen er voor Zeeland liggen. Bijvoorbeeld: hoe zorgen we in de toekomst voor onze energievoorziening? Of hoe willen we samen wonen, werken en leven in Zeeland?


De Omgevingsvisie is een combinatie van ambities voor 2050 op hoofdlijnen en concretere uitwerking van bepaalde onderwerpen. We houden rekening met nieuwe inzichten, want morgen weten we meer dan vandaag. Met de Omgevingsvisie zetten we de koers uit voor de lange termijn met waar nodig tussendoelen voor de kortere termijn. Stap voor stap werken we dit uit en realiseren we onze ambities. Door deze aanpak kunnen we adequaat reageren op nieuwe inzichten en mogelijkheden. Oftewel koersvast voor de lange termijn en lenig op de korte termijn.

Waarom een omgevingsvisie?

Voorheen kenden we losse provinciale beleidsplannen, en visies of uitwerkingsplannen voor bijvoorbeeld water, natuur, mobiliteit, ruimte, milieu, et cetera. Die brengen we samen in één Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. Zo kunnen afwegingen eenvoudiger worden gemaakt en is er meer duidelijkheid over mogelijkheden voor maatwerk.


Op nationaal niveau zijn er vier speerpunten die vertaald zullen worden naar provinciaal niveau:

· ruimte voor klimaatadaptatie en energietransitie;

· duurzaam economisch groeipotentieel;

· sterke en gezonde steden en regio’s;

· toekomstbestendige ontwikkeling van het landelijk gebied.

Externe links en achtergrondinformatie