Uitstekend wonen en leven in Zeeland

De Zeeuwse bevolking verandert. De prognose is dat tot 2040 de Zeeuwse bevolking dankzij de komst van nieuwe Zeeuwen doorgroeit tot ca 400.000 inwoners en dat het aandeel inwoners van boven de 80 jaar groeit naar ongeveer 10%. Dit leidt tot grote uitdagingen op vrijwel alle terreinen.

image

De Zeeuwse woningmarkt is een belangrijk deel van deze uitdaging. Het huidige Zeeuwse woningaanbod is kwantitatief meer dan voldoende om het aantal huishoudens te huisvesten, maar sluit kwalitatief niet aan op de vraag. Het aanbod is niet afgestemd op de huidige, maar evenmin op de toekomstige bevolkingssamenstelling van Zeeland. De veranderende bevolkingssamenstelling heeft gevolgen voor de leefbaarheid en inclusiviteit. Hierbij gaat het erom dat iedereen, ongeacht leeftijd, opleidingsniveau, afkomst of vitaliteit, toegang heeft tot alle voorzieningen. Dit wordt enerzijds bereikt door beschikbaarheid van voldoende voorzieningen, anderzijds door de bereikbaarheid van die voorzieningen. Een ander aspect van leefbaarheid is een gezonde leefomgeving. Hierbij worden de inwoners door hun leefomgeving explicitet uitgenodigd of verleid tot gezond gedrag. De gezonde keus is de gemakkelijkste keus en gezondheidsrisico’s voor de mens zijn verlaagd. De vergrijzing heeft zijn weerslag op de beroepsbevolking. Om te voorzien in voldoende arbeidskrachten is het nodig om een aantrekkelijke leefomgeving te bieden, en die ook te laten zien buiten Zeeland. Promotie speelt hierbij een rol. Naast bovengenoemde aspecten is ook het aanbod van cultuur en evenementen hiervoor van belang.

De veranderende bevolkingssamenstelling stelt andere eisen aan de bereikbaarheid en toegankelijkheid van voorzieningen. Voorzieningen worden steeds meer gecentraliseerd. Dit heeft vooral voor scholieren en studenten, ouderen en minder validen grote gevolgen omdat zij in grote mate afhankelijk zijn van het steeds meer onder druk staande collectief vervoer. Een toekomstgericht mobiliteitssysteem is nodig om hiervoor perspectief te bieden. Bij het inrichten van een gezonde leefomgeving en bij het aanpassen van het aanbod van woningen en voorzieningen aan de veranderende vraag is het van belang om te starten vanuit de kwaliteiten van een gebied. Dit betekent dat functies op plekken terecht komen die zich er qua waterhuishouding, ontsluiting, ecologie of landschap voor lenen.

Kees Weststrate

Maarten Sas

Quote

Als regio De Bevelanden staan we voor de enorme uitdaging om een toekomstbestendige woningvoorraad te realiseren die aansluit op de woonbehoeften en woonwensen van onze huidige en toekomstige inwoners. Dat is niet alleen het afstemmen van vraag en aanbod van het aantal woningen (kwantiteit), maar juist veel meer het inspelen op de vraag naar de juiste woonvorm met daaraan gekoppeld de betaalbaarheid van wonen.

Dat heeft consequenties voor onze huidige woningvoorraad. Als Wooncorporatie en regiogemeenten hebben we op basis van woningmarktonderzoeken en bevolkingsprognoses goed in beeld waar de knelpunten zitten. Dat vraagt om (des)investeringen van alle stakeholders: gemeenten, corporatie, verhuurders, particulieren.

Wij gaan vanuit onze eigen verantwoordelijkheid graag de uitdaging aan om een Bevelands woningaanbod te creëren waarbij iedere inwoner vol overtuiging kan zeggen: “De Bevelanden, daar voel ik me thuis!”

Kees Weststrate en Maarten Sas - GR de Bevelanden