Hier brengen wij u op de hoogte van de vorderingen in het proces naar de Zeeuwse omgevingsvisie

Het proces tot nu toe

22 oktober en 12 november

De concept Zeeuwse Omgevingsvisie is op 28 september 2021 door Gedeputeerde Staten vastgesteld.

Het ontwerp van de visie heeft samen met de milieueffectrapportage van 9 juli 2021 tot en met 22 augustus 2021 ter inzage gelegen. Er zijn 31 zienswijzen binnengekomen. Deze zijn samengevat en beantwoord in de Antwoordnota. De zienswijzen waren aanleiding om de visie op onderdelen aan te vullen of te wijzigen.

De Omgevingsvisie zal 22 oktober worden besproken in de commissie Strategische Opgaven op 22 oktober 2021 en in de vergadering van Provinciale Staten op 12 november 2021.

9 juli tot 22 augustus 2021

Een van de laatste procedurestappen in de totstandkoming van de Zeeuwse Omgevingsvisie is het inzagetraject en de besluitvorming door Provinciale Staten. Van 9 juli 2021 tot en met 22 augustus 2021 heeft de visie ter inzage gelegen. Tijdens de inspraakperiode heeft een ieder schriftelijk een zienswijze op de ontwerp Zeeuwse Omgevingsvisie bij Gedeputeerde Staten kunnen indienen.

Tijdens deze inspraakperiode hebben 31 organisaties en insprekers een zienswijze ingediend op de Zeeuwse Omgevingsvisie en MER. Via de onderstaande link komt u bij de Antwoordnota waar een samenvatting van de zienswijzes en de antwoorden daarop te vinden zijn.

Juni 2021

Bij de achterbanraadpleging hebben in totaal 75 burgers middels de website een reactie gegeven op de Omgevingsvisie. Daarnaast hebben ruim 50 organisaties een reactie gegeven. Alle reacties zijn meegenomen bij de ontwerp-Omgevingsvisie. De reacties op de achterbanraadpleging zijn te vinden op de pagina "reacties op de achterbanraadpleging".

10 en 11 maart 2021

De Provincie Zeeland organiseerde op 10 en 11 maart een webinar over het voorontwerp van de Zeeuwse Omgevingsvisie en-verordening. Het webinar had als doel snel inzicht te geven in de vier maatschappelijke uitdagingen en een aantal van de daarbij horende thema’s die centraal staan in de Zeeuwse Omgevingsvisie.

30.12.2020 Achterbanraadpleging

Half januari start de periode van de achterbanraadpleging, een laatste check bij alle deelnemende organisaties voor de officiële inspraakprocedure begint. Klik op onderstaande button voor meer informatie, planning en om het voorontwerp te kunnen inzien.

10.11.2020

Nieuwsbrief

We komen er wel, met wat kunst en vliegwerk. Dankzij de enthousiaste bijdrage en goede samenwerking met de netwerkpartners van de Zeeuwse Omgevingsvisie is er weer een belangrijke stap gezet richting het eindproduct.

9.2020

Na-de-zomer-update

Het zomerreces is weer voorbij, maar de omgevingsvisie heeft zeker niet stilgestaan. Achter de schermen is er hard doorgewerkt en de resultaten mogen er zijn. Wat er gebeurd is in de afgelopen maanden en wat u van ons kunt verwachten in de komende maanden leest u hier.

1.7.2020

Nieuwe planning

In verband met het uitstellen van de ingangsdatum Omgevingswet naar 1-1-2022 en de gevolgen van coronamaatregelen is de planning voor de Zeeuwse Omgevingsvisie nogmaals aangepast.

Uitkomst enquête

Daar was Corona en gooide roet in het spreekwoordelijke eten. De geplande gebiedstafels gingen op het laatste moment niet door, maar wat dan? Om tóch alle opstellers, meedenkers en netwerkpartners de kans te geven om input te leveren over de eerste ruwe schets van de Omgevingsvisie is overgegaan op een digitale uitvraag in de vorm van een enquête.

Op deze manier kon toch worden gereageerd op de eerste ruwe schets van de Omgevingsvisie en konden netwerkpartners onder anderen hun mening geven over de dilemma’s en kansen en knelpunten in de maatschappelijke worden besproken.

15.04.2020 Belangrijk bericht over het proces.

05.03.2020 De ruwe schets van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is gereed

13.01.2020 Bijgewerkte planning

18.11.2019 De tweede concept- bouwstenen zijn er!

24 +31.10 Het verslag van de gebiedstafels

08.2019 De bouwsteen groepen zijn van start

21.08.2019 De notitie reikwijdte en detailniveau ligt ter inzage

20.08.2019 NOVI ter inzage en geplande informatie bijeenkomst

27.06.2019 Terugblik eerste bijeenkomst gebiedstafels

07.06.2019 De Kaderagenda is vastgesteld

15.03.2019 Wat is het aller belangrijkste voor Zeeland?

04.07.2018 Samen de schouders onder de Zeeuwse Omgevings-visie 2021