PLANNING ZEEUWSE OMGEVINGSVISIE

Uitstel van de omgevingswet en de coronamaatregelen hebben effect gehad op de planning van de Zeeuwse Omgevingsvisie. Invoering van de omgevingswet is met een jaar uitgesteld. Zie hier hoe het laatste jaar voor invoering van de wet eruit ziet.

Heeft u vragen over de planning van de Zeeuwse Omgevingsvisie? Mail dan naar omgevingsvisie@zeeland.nl

TIJDLIJN

2021

ACHTERBANRAADPLEGING

JANUARI TOT EN MET MAART

De Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en MER worden teruggelegd bij de achterban van alle deelnemers aan het proces. Dit is noodzakelijk om de inhoud van de visie te verbeteren en aan te scherpen. We vragen om invulling van rollen, of we op de partners kunnen rekenen bij de uitvoering en zoeken mogelijkheden om het draagvlak voor de visie nog meer te vergroten.

Het was voor alle geïnteresseerden tot 26 maart 2021 mogelijk om een reactie te geven. De reactietermijn is inmiddels verstreken.

De eerstvolgende mogelijkheid om te reageren op de Zeeuwse Omgevingsvisie is door middel van een Zienswijze. Een zienswijze kan ingediend worden als de Visie formeel ter inzage ligt. De visie ligt formeel ter inzage in juli en augustus.

DIGITALE BIJEENKOMSTEN

Om de achterbanraadpleging te faciliteren organiseerde de provincie per sector/onderwerp informatiebijeenkomsten. Voor gemeenten vonden deze informatiebijeenkomsten op regionaal niveau plaats.

De Provincie Zeeland organiseert ook een webinar over het voorontwerp van de Zeeuwse Omgevingsvisie en-verordening. Het webinar heeft als doel u snel inzicht te geven in de vier maatschappelijke uitdagingen en een aantal van de daarbij horende thema’s die centraal staan in de Zeeuwse Omgevingsvisie.

VERWERKEN REACTIES

APRIL, MEI, JUNI

De binnengekomen reacties op de Omgevingsvisie en Omgevingsverordening worden verwerkt en gebundeld. Daarna wordt een voorstel gemaakt hoe deze reacties verwerkt worden in de ontwerp-omgevingsvisie om te komen tot een goede definitieve Zeeuwse Omgevingsvisie.

JUNI

De gebundelde reacties en het verwerkingsvoorstel worden besproken met de bestuurlijke integratiegroep. Bij een gezamelijke overeenstemming worden de reacties verwerkt in de Zeeuwse Omgevingsvisie.

BESLUITVORMING

JULI

Gedeputeerde staten besluiten formeel de Omgevingsvisie, Omgevingsverordening en MER ter inzage te leggen

JUlI EN AUGUSTUS

In juli en augustus liggen de documenten formeel ter inzage en kunnen alle partijen en belanghebbenden een reactie of zienswijze indienen.

NAJAAR

Na de formele inspraak start het formele besluitvormingstraject van Provinciale Staten. Naar verwachting nemen zij in november een besluit over de Zeeuwse omgevingsvisie, Omgevingsverordening en MER.