Samen bouwen we aan de toekomst van Zeeland: Land In Zee.

ZEEUWSE OMGEVINGSVISIE 2021

Logo Provincie Zeeland

De Verordening ligt ter inzage

De ontwerp Zeeuwse Omgevingsverordening, ontwerp Delegatiebesluit en ontwerp Verordening Nautisch beheer liggen ter inzage vanaf 8 september tot en met 19 oktober. De stukken zijn digitaal beschikbaar via: https://www.zeeland.nl/publicaties-en-bekendmakingen/nu-ter-inzage

Zienswijze

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan een ieder mondeling of schriftelijk zienswijzen indienen bij Gedeputeerde Staten van Zeeland. Schriftelijke zienswijzen kunnen, voorzien van adresgegevens en motivering, worden ingediend bij Provincie Zeeland, Postbus 6001, 4330 LA Middelburg.

Voor mondelinge zienswijzen kan telefonisch een afspraak worden gemaakt met de Provincie Zeeland op 0118-631011. In plaats van toezending per brief kunt u, gedurende de hierboven genoemde termijn, uw opmerkingen langs elektronische weg insturen aan omgevingsvisie@zeeland.nl.

De Zeeuwse Omgevingsvisie

Tegelijk met invoering van de Omgevingswet moet elke provincie een visie op het gebruik van de ruimte hebben. Die Omgevingsvisie helpt provinciebestuurders van de toekomst tot 2050 om evenwichtige besluiten te nemen over het gebruik van de ruimte in Zeeland. Iedereen die iets wil gaan doen waarbij de omgeving een beetje verandert, kan ook gebruik maken van de Omgevingsvisie. Zo kun je vooraf al bedenken of je plan kans heeft om te worden goedgekeurd. Door de provinciale omgevingsvisies worden bestaande provinciale regels veel eenvoudiger gemaakt. De Zeeuwse Omgevingsvisie vormt een kader voor de gemeentelijke Omgevingsvisies, die tussen 2021 en 2024 van kracht worden.

De fysieke en sociale leefomgeving

In de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is aandacht voor twee soorten ruimtebeleving.

De fysieke leefomgeving: dat gaat over wat je van je omgeving ziet, hoort, voelt of ruikt. Is er natuur, biodiversiteit, industrie, woon je vlak aan zee of in een nieuwbouwwijk? Daar horen specifieke geuren en geluiden bij.

De sociale leefomgeving: daarmee bedoelen we een onzichtbaar deel van je leefomgeving. Bereikbaarheid valt daaronder, maar ook sociale veiligheid. Is het prettig wonen hier? Mag ik met mijn hond in het bos wandelen? Hoever is het naar de kruidenier, de bibliotheek of het theater? Waar is de dichtstbijzijnde polikliniek? Heb ik toegang tot een wifinetwerk? De sociale en fysieke leefomgeving zijn zo met elkaar verweven dat de afzonderlijke begrippen niet vaak worden genoemd in de Omgevingsvisie. Al bij het opstellen van de bouwstenen zijn we op die manier tewerk gegaan. Je vindt het ook terug in onze bespreking van de maatschappelijke uitdagingen.

Zo wordt de visie gemaakt

De Omgevingsvisie maken is mensenwerk. Zoveel mensen, zoveel meningen! In 2018 zijn er verschillende bijeenkomsten geweest. Meer dan 200 groeperingen hebben daar vanuit hun eigen deskundigheid idee├źn voor onderwerpen geleverd. Die zijn in overleg samengevoegd tot meer dan 20 bouwstenen. Per bouwsteen is er een klein groepje schrijvers/ meedenkers gevormd. Halverwege 2019 is er per bouwsteen nagedacht over antwoorden op vragen over ontwikkelingen van de laatste tien jaar, nieuwe ontwikkelingen en wensen voor Zeeland in 2050.

De toekomst, hoe ziet de Zeeuwse jeugd Zeeland in 2050?