Zeeuwse Omgevingsvisie 2021


Milieueffectrapportage

Waarom een MER en Passende Beoordeling?

Bij het maken van een Omgevingsvisie moet soms een Milieueffectrapport (MER) en een Passende Beoordeling (PB) moeten worden opgesteld. Dat is zo als de keuzes in de Omgevingsvisie gevolgen kunnen hebben voor het milieu, de natuur en het landschap. In de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 worden deze keuzes gemaakt. Een Passende Beoordeling laat zien welke gevolgen de Omgevingsvisie heeft voor belangrijke natuurwaarden in Zeeland. Het MER laat ook de gevolgen voor het landschap en het milieu zien.

Welke rol hebben MER en PB gespeeld?

De Omgevingsvisie, het MER en de BP zijn tegelijk gemaakt. Na elk stapje in de visie volgde een stapje in het MER. Het MER heeft eerst gekeken welke bouwstenen met elkaar botsen. De PB heeft gekeken wat het effect van de bouwstenen is op de natuur. Het gaat dan om de natuur in Natura2000-gebieden, in het Natuurnetwerk Zeeland en buiten deze gebieden. Deze informatie heeft geholpen om de maatschappelijke uitdagingen voor Zeeland te bepalen. Het MER heeft daarna onderzocht of de doelen uit de visie haalbaar zijn. Gaan we ons doel bereiken, als we het beleid uit de visie uitvoeren? Deze informatie heeft geholpen om in de visie goed op te schrijven wat we gaan doen. Daarbij hebben we geprobeerd risico’s op negatieve effecten zo klein mogelijk te houden. Het resultaat is een integrale, goed uitvoerbare (voorontwerp) visie. Voor dit voorontwerp zijn een definitief MER en een definitieve Passende Beoordeling gemaakt.

Conclusies uit de PB

De Omgevingsvisie heeft goede ambities. De visie biedt kansen om de Zeeuwse natuur te verbeteren. Het verbeteren van natuurwaarden lukt alleen door de randvoorwaarden (mitigerende maatregelen) uit de PB verplicht te stellen en rekening te houden met de aandachtspunten uit de PB.

Conclusies uit het MER

Er is een goede wisselwerking geweest tussen milieueffectrapportage en het opstellen van de Omgevingsvisie. De visie kan nog integraler door bouwstenen samen te voegen. Veel doelen zullen niet gehaald worden. Kijk daarom nog goed naar de rol van de provincie, gebruik de kansen en risico’s uit het MER voor de uitwerking in programma’s en zorg voor een integrale monitoring en evaluatie.

Meer informatie?

Lees dan de brochure voor een samenvatting van aanbevelingen en conclusies of het MER en de Passende Beoordeling voor uitgebreide informatie over kansen en risico’s en mitigerende maatregelen.

Het MER en de vier Zeeuwse uitdagingen

Uitstekend wonen, werken en leven in Zeeland

Wat zegt de Passende Beoordeling?

Zet in op natuurinclusief bij nieuwbouw en de transitie van de bestaande woningvoorraad.

Wat zegt het MER? ­

Er zijn vooral risico’s bij onderwijs en voorzieningen. De provincie speelt een beperkte rol. Andere organisaties en overheden staan aan de lat om de doelen te bereiken. Er is geen kader in de visie om positieve ontwikkelingen af te dwingen. Volg daarom goed hoe de thema’s uit deze uitdaging zich ontwikkelen.

Balans in de grote wateren en het landelijk gebied

Wat zegt de Passende Beoordeling?

De acties in de Omgevingsvisie zijn positief voor het herstel van de biodiversiteit.

Wat zegt het MER? ­

Een meer volhoudbare landbouw kan positieve effecten op natuur- en landschapswaarden hebben. De subdoelstellingen zijn positief. Niet alleen de landbouw, maar ook andere belangen hebben een plek gekregen. Windmolens en zonneparken kunnen grote negatieve effecten hebben op het landschap.

Een duurzame en innovatieve economie

Wat zegt de Passende Beoordeling?

Toename van toerisme leidt tot meer druk op natuur binnen en buiten Natura2000-gebieden. Zorg voor een goede zonering en betrek ecologen en terreinbeheerders bij gebiedsgerichte uitwerking. Herstructurering van bedrijventerreinen biedt kansen voor natuur, door meer groen en natuurinclusieve bouw. De terreinen kunnen als verbinding vormen tussen landelijk en stedelijk gebied.

Wat zegt het MER? ­

Deze maatschappelijke uitdaging is positief beoordeeld op de effecten voor het milieu. De relatie tussen economische ontwikkelingen en milieu is sterk terug te vinden in de Omgevingsvisie.

Klimaatbestendig en CO2-neutraal Zeeland

Wat zegt de Passende Beoordeling?

De overgang naar duurzame vormen van energie opwekken kan een positief effect hebben op de stikstofemissie. Ondanks dat is er een kans op negatieve effecten op Natura2000 gebieden en overige natuur.

Wat zegt het MER? ­

De exacte aanpak en inzet blijkt voor deze uitdaging niet duidelijk uit de visie. Ze worden in een ander traject uitgewerkt. De Omgevingsvisie biedt hiervoor geen integraal kader.