Klimaat- bestendig en CO2- neutraal Zeeland

Klimaatverandering beperken en de effecten van klimaatverandering opvangen is een enorme uitdaging voor Zeeland, Nederland, Europa en de wereld. Zeeland levert via de Regionale Energiestrategie een bijdrage aan de reductie van CO2-uitstoot om klimaatverandering tegen te gaan. Daarnaast wordt met alle betrokken partijen gewerkt aan een Klimaatadaptatiestrategie Zeeland om de risico’s van klimaatverandering voor onze economie, gezondheid en (water)veiligheid aan te pakken.

image

Klimaatverandering heeft rechtstreeks effect op alle facetten van de samenleving. Aanpassing aan de veranderende weersextremen is noodzakelijk om negatieve gevolgen te voorkomen. Dit varieert van ruimtelijke locatiekeuzes op Zeeuws niveau, de inrichting van een straat en positionering van bebouwing tot het aanpassen van houding en gedrag.Opwekking van hernieuwbare energie heeft gevolgen voor de omgeving. Een CO2-neutrale samenleving is alleen haalbaar als gebouwen en activiteiten efficiënt omgaan met grondstoffen, warmte en energie. Sociaal, particulier, publiek, commercieel en recreatief vastgoed dragen op korte termijn bij door vermindering van de warmtevraag en toepassing van duurzame installaties en producten. CO2-neutrale mobiliteit vraagt in Zeeland extra inzet voor de logistieke sector, scheepvaart, recreatievaart en landbouw.

Om de waterveiligheid tegen overstroming te garanderen, is continue aandacht voor beheer, onderhoud en waar nodig versterking van primaire en regionale waterkeringen noodzakelijk. Daarbij is het van groot belang om ten behoeve van evacuatie en hulpverlening cruciale onderdelen van de wegenstructuur aan te wijzen en op een gewenst kwaliteitsniveau te brengen en te houden.

Opvang van extreme neerslag en beschikbaarheid van zoetwater vragen om aanpassing van het bodem- en watersysteem.De omschakeling van fossiele naar duurzame energie leidt in ieder geval tot verzwaring en uitbreiding van het elektriciteitsnetwerk, aanleg van warmtenettenen en aanpassing van het netwerk van transportleidingen.

De kans op wateroverlast, hitte, droogte en overstromingen neemt toe door de klimaatverandering.De ondergrond zal intensiever worden gebruikt door de omschakeling naar een CO2-neutrale samenleving. Het aantal systemen voor warmte en koude opslag (WKO) neemt toe en het stelsel aan de kabels en leidingen in de bodem wordt aangepast. Het intensiever gebruik van de ondergrond gebeurt ook door nieuwe vormen van ruimtegebruik zoals zonneparken en windmolens.Tegelijkertijd is de kwaliteit van de ondergrond en bodemstructuur van cruciaal belang om weerbaar te zijn voor weersextremenen als leefomgeving van (bodem)biodiversiteit. Een goede bodemstructuur helpt extremen als droogte, hitte en wateroverlast op te vangen en herbergt bovendien een grote biodiversiteit.

Gerrit Rentier

Quote

Als zonnigste provincie van Nederland met veruit het grootste aandeel investeringen van burgers in duurzame energie, maar ook veel kostbare natuur, is de uitdaging om samen, in harmonie met de natuur en de inwoners een mooie, creatieve inpassing te vinden voor 1000 MW aan Zeeuwse zonneenergie in ons schitterende landschap.

Gerrit Rentier - Zeeuwind