ZEEUWSE OMGEVINGSVISIE 2021.

Samen bouwen we aan de toekomst van Zeeland: Land In Zee.

Belangrijk bericht over proceswijziging

Op 2 april hebben wij aan alle betrokkenen laten weten dat het proces van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 wordt aangepast. Het college van Gedeputeerde Staten heeft na overleg met de bestuurlijke integratiegroep besloten dat we niet meer toewerken naar de datum van 1 januari 2021. Het betrekken van onze netwerkpartners is voor ons proces altijd belangrijk geweest. Door de coronacrisis is deze participatie onder druk komen te staan. Dat is de voornaamste reden voor ons om de eerder genoemde deadline los te laten. Dit betekent dat wij gewoon doorgaan met het opstellen van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021. We nemen daarbij de tijd die nodig is om het goed af te ronden en iedereen de ruimte te geven mee te denken en te doen. Dat de bereidheid om mee te denken en doen er bij u is, blijkt wel uit de hoge respons op onze vragenlijst (meer dan 200 ingevuld!). Ook ontvingen we circa 50 reacties op de ruwe schets zelf. Hartelijk dank daarvoor! In juli zal een nieuwe planning worden besproken met en vastgesteld worden door Provinciale Staten. Zoals inmiddels bekend wordt de invoeringsdatum van de Omgevingswet ook uitgesteld; op dit moment is nog niet bekend hoe lang. Naar verwachting zal daar medio mei meer duidelijkheid over komen. Voor het proces om te komen tot een Omgevingsvisie is dit weliswaar relevant maar niet leidend. Als het nodig is, kan het bestaande provinciaal beleid, inclusief omgevingsverordening, langer van kracht blijven zodat een zorgvuldig proces doorlopen kan worden om te komen tot een Omgevingsvisie en verordening. Concreet betekent dit dat wij:

  • binnenkort de uitkomsten van de enquête delen.
  • een tweede, verbeterde, ruwe versie van de omgevingsvisie maken. Dat doe wij op basis van de enquête én de reacties op de ruwe schets zelf. Voor de onderwerpen die grondig moeten worden aangepast, zullen wij dat samen met bouwsteenopstellers doen.
  • de tweede ruwe versie met de vertegenwoordigers van alle organisaties bespreken in de ambtelijke en bestuurlijke integratiegroep.
  • begin volgend jaar een eerste complete versie van de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 met de betrokken organisaties bespreken als onderdeel van een brede achterbanraadpleging.
  • met de reacties uit de achterbanraadpleging een eindconcept van de visie maken, waarna de wettelijke inspraakprocedure wordt gestart en de visie vervolgens wordt vastgesteld door Provinciale Staten van Zeeland.

Ondanks alle onzekerheid over de gevolgen van de coronacrisis, hopen wij met het nieuwe tijdpad iedereen de kans te geven om mee te doen en met uw hulp de best mogelijke Zeeuwse Omgevingsvisie te maken. Met vriendelijke groet, Team Zeeuwse Omgevingsvisie 2021

De Omgevingsvisie geeft een doorkijkje naar 2050. De schoolkinderen van nu zijn dan van middelbare leeftijd. Wat vinden zij belangrijk voor hun toekomst, hoe willen zij dat de omgeving er dan uitziet? We hebben het hen gevraagd. De kinderen van CBS De Wegwijzer uit Heinkenszand gaven ons mooie adviezen en tips mee! Ze schreven, plakten en filmden.

De Omgevingswet

Op 1 januari 2021 zou de omgevingswet van kracht gaan. De invoering van de Omgevingswet wordt uitgesteld, zo schrijft minister van Veldhoven aan de Eerste en Tweede Kamer. De invoering stond gepland op 1 januari 2021 maar wordt nu omwille van voorzichtigheid uitgesteld, onder het mom van “je kunt het maar één keer goed doen”.

Naast de situatie rondom het coronavirus zijn er nog andere ontwikkelingen die aanleiding geven om de invoeringsdatum uit te stellen. De minister noemt daarbij ontwikkelingen omtrent de ICT-voorbereidingen en de voortgang van de behandeling van de wetgeving. Een nieuwe datum voor invoering is nog niet in zicht. De komende drie maanden wordt door het Rijk de actuele stand van zaken maandelijks via een voortgangsbrief gepresenteerd. Daaruit volgt hopelijk snel een nieuwe streefdatum voor het invoeren van de Omgevingswet

De Omgevingswet bundelt de wetgeving en de regels voor ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. De Omgevingswet wordt daarmee de basis voor een integraal beheer van deze vakgebieden. Ook biedt de Omgevingswet een kader voor nieuwe ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving.

Tegelijk met de Omgevingswet wordt de Nationale Omgevingsvisie opgesteld, kortweg de NOVI genoemd. De NOVI biedt een antwoord op de grote vragen over de fysieke leefomgeving. Voor de totstandkoming van de NOVI wordt nauw samengewerkt met mede-overheden en wordt actief betrokkenheid gezocht van maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en inwoners.

De Zeeuwse Omgevingsvisie

Oók tegelijk met invoering van de Omgevingswet moet elke provincie een visie op het gebruik van de ruimte hebben. Die visie is een politiek strategisch instrument voor de koersbepaling van de provincie tot 2050.

Gelijktijdig biedt de Omgevingsvisie een duidelijk kader voor iedereen die iets doet waarbij van de omgeving gebruik wordt gemaakt.

Via de Omgevingswet 2021 wordt bestaande regelgeving op rijksniveau drastisch vereenvoudigd, en via de Omgevingsvisie geldt dat voor de provinciale regels.

De Zeeuwse Omgevingsvisie vormt een kader voor de gemeentelijke Omgevingsvisies, die tussen 2021 en 2024 van kracht worden.

De fysieke en sociale leefomgeving

In de Zeeuwse Omgevingsvisie 2021 is aandacht voor twee soorten ruimtebeleving • De fysieke leefomgeving. Dat gaat over wat je van je omgeving ziet, hoort, voelt of ruikt. Is er natuur, biodiversiteit, industrie, woon je vlak aan zee of in een nieuwbouwwijk? Daar horen specifieke geuren en geluiden bij. • De sociale leefomgeving. Daarmee bedoelen we een onzichtbaar deel van je leefomgeving. Bereikbaarheid valt daaronder, maar ook sociale veiligheid. Is het prettig wonen hier? Mag ik met mijn hond in het bos wandelen? Hoever is het naar de kruidenier, de bibliotheek of het theater? Waar is de dichtstbijzijnde polikliniek? Heb ik toegang tot een wifinetwerk? De fysieke en de sociale leefomgeving zijn van even groot belang voor ons welbevinden.

Documenten

Hoe wordt de Omgevingsvisie gemaakt

De Omgevingsvisie maken is mensenwerk. Zoveel mensen, zoveel invalshoeken! In 2018 is er een aantal bijeenkomsten georganiseerd. Meer dan 200 groeperingen hebben daar vanuit hun eigen expertise aandachtspunten voor onderwerpen geleverd. Die zijn in overleg geclusterd tot meer dan 20 bouwstenen. Per bouwsteen is er een klein groepje schrijvers/ meedenkers gevormd. Halverwege 2019 is er per bouwsteen nagedacht over antwoorden op vragen over trends, ontwikkelingen en ambities voor Zeeland in 2050.

Externe links en achtergrondinformatie