Circulair Zeeland

Zeeland moet zich aanpassen aan een aantal grote ontwikkelingen om een aantrekkelijk vestigingsklimaat te blijven bieden. De aanpassingen zijn terug te vinden in alle lagen van de lagenbenadering.

image

Enerzijds zal de vraag naar arbeid veranderen door grote technologische ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het gebied van informatietechnologie en robotisering. Anderzijds zijn er door demografische ontwikkelingen aan de aanbodzijde ook veranderingen. Bedrijven en het onderwijs in Zeeland zullen moeten anticiperen op deze ontwikkelingen om concurrerend en relevant te kunnen blijven. De aanwezigheid van goede (culturele) voorzieningen kan hieraan bijdragen.Door het sluiten van kringlopen op lokaal niveau is er minder verlies in productieprocessen door bijvoorbeeld de verminderde noodzaak tot transport over grote afstand. Dit leidt ook tot minder uitstoot van broeikasgassen. Tevens kan de afhankelijkheid van andere landen van grondstoffen verminderen.

Dit heeft grote gevolgen voor de benodigde infrastructuur in de toekomst. De infrastructuur moet geschikt gemaakt worden voor het uitwisselen van grondstoffen tussen bedrijven onderling en meer vervoer over korte afstand. Vooral op de grote haven- en industriegebieden in Zeeland zal dit grote invloed hebben.

Er is afgesproken dat de uitstoot van broeikasgassen in 2050 met 95% is gereduceerd. Fossiele grondstoffen worden schaarser. We kunnen hierop anticiperen door het faciliteren en stimuleren van de zoektocht naar verdienmodellen waar kringlopen regionaal worden gesloten en producten en grondstoffen worden gebruikt als nieuwe grondstof voor hoogwaardig hergebruik.

Hannah Twigt

Quote

“ Voor een volledig circulaire Zeeuwse economie (of liever gezegd maatschappij) zal alles op de schop moeten. Het denken in ketens betekent dat het denken vanuit onze ‘eigen’ sector niet meer voldoet. We zullen de maatschappij gaan leren zien als één grote sector, waarin alles met elkaar verbonden is. Dit vraagt om samenwerken met vertrouwen als basis en een vitale leefomgeving als uitgangspunt. Het zal een ongemakkelijke, uitdagende en kansrijke periode worden. Ik kijk er naar uit!”

Hannah Twigt - Tw¡gt-om