Mooie projecten met Europese subsidie

Alwéér vier nieuwe projecten die binnen Interreg Vlaanderen-Nederland goedgekeurd zijn en met Europese subsidie gerealiseerd kunnen worden: Smart Growers, CIMAT, Wier en Wind en Bio NIPU.

En binnen het subsidieprogramma Interreg 2 Zeeën ging het project ValgOrize in april dit jaar van start.

CIMAT

logo Interreg Vlaanderen-Nederland

De landbouwsector in Vlaanderen en Nederland staat continu onder druk van internationale concurrentie. Tot nu toe is het antwoord hierop schaalvergroting om de efficiëntie te verbeteren.

Het beschikbare landbouwareaal in Vlaanderen en Nederland is echter vaak kleiner en meer gefragmenteerd dan in de buurlanden Duitsland en Frankrijk. De mogelijkheden voor schaalvergroting zijn snel uitgeput en grote landbouwvoertuigen zijn ook geen optie. Kleinere land- en tuinbouwbedrijven zijn vooral gebaat bij handzame, veelzijdig inzetbare machines.

Daarnaast is er een sterk besef dat landbouwactiviteiten duurzamer moeten worden en in het ecosysteembeheer geïntegreerd. Dit betekent een minimaal gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen, het minimaliseren van de bodemverdichting en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen.

Het CIMAT-project biedt een directe oplossing voor de kleinschalige landbouwteelt met de ontwikkeling van diverse systeemconcepten en van een prototype van een kleine, semi-autonome trekker die multi-inzetbaar is voor diverse landbouwtaken.

Smart Growers

logo Interreg Vlaanderen-Nederland

Tegen 2050 zullen er naar verwachting 9 miljard mensen op aarde leven. Om deze mensen te kunnen voeden is er substantieel meer kwalitatief hoogwaardig en gezond voedsel nodig, terwijl de beschikbare oppervlakte aan landbouwgronden niet zal stijgen. Er is dus een grote nood aan meer én duurzamere productiviteit in de land- en tuinbouw.

Als antwoord hierop zet het Interreg-project SMART GROWERS in op de implementatie van ‘smart farming’ in de land- en tuinbouw in de Vlaams-Nederlandse grensregio.

Het project Smart Growers wil drie slimme technieken onderzoeken en in de praktijk brengen: een automatisch onkruidbestrijdingssysteem, een intelligent irrigatie- en bemestingssysteem, en een op afstand bedienbaar sensorsysteem voor het ontdekken van afwijkingen in gewassen.

Deze technieken zullen worden toegepast op een drietal voor de grensregio belangrijke teelten: asperges, blauwe bessen en laanbomen.

Wier en Wind

logo Interreg Vlaanderen-Nederland

De wereldwijde vraag naar zeewier is groot en zal de komende jaren verder groeien. Dit biedt een unieke kans voor duurzame groei van de aquacultuursector in de Noordzee regio.

In de afgelopen jaren zijn er meerdere kleinschalige zeewierinitiatieven opgestart in het Europese kustgebied, met name dichtbij de kustlijn. Grootschalige teelt van zeewier is echter nog niet mogelijk met de huidige stand van teelttechnieken.

In het project Wier en Wind willen de bedrijven Seaweed Harvest Nordsea, AtSeaNova, Murre Technologies en GEOxyz de productie van zeewier significant verhogen. Het zeewiercollectief Stichting Noordzeeboerderij en kennisinstellingen Ugent en HZ University of Applied Sciences zullen hen hierin ondersteunen.

Gezamenlijk zullen de partners een grootschalig en geautomatiseerd zeewierteeltsysteem ontwikkelen op zee, dat kan worden ingezet binnen de vele windmolenparken die de Noordzee rijk is. Het project draagt hiermee bij aan meervoudig ruimtegebruik van de windmolenparken.

Bio NIPU

logo Interreg Vlaanderen-Nederland

Het project Bio NIPU zet in op de ontwikkeling van 100% bio-gebaseerd en niet-toxisch polyurethaan voor eindproducten in de textiel- en synthetisch rubberindustrie. Hiermee versterken kennisinstellingen en bedrijven uit de grensregio hun leidende positie in het ontwikkelen en inzetten van bio-gebaseerde materialen.

Volledig hernieuwbare grondstoffen – zoals reststromen uit suikerraffinage en de productie van biodiesel en natuurlijke oliën en vetten – worden gebruikt om bio-gebaseerde polyurethanen te ontwikkelen.

ValgOrize: zeewier en microalgen

LOGO interreg 2 Zeeën

Hoe kunnen we op een duurzame manier zeewier en microalgen kweken die geschikt zijn voor voedseltoepassingen op de Europese markt? Dat wil zeggen: met consistente kwaliteit en een aantrekkelijk smakenpallet?

Op die vraag willen 12 partners uit België, Nederland, Frankrijk en Groot-Brittannië in het nieuwe Interreg 2 Zeeën project ValgOrize een antwoord formuleren. Het project is in april dit jaar van start gegaan. ILVO coördineert.