Burgemeestersbenoeming

Commissaris Polman beëdigde op 18 december Loes Meeuwisse tot nieuwe burgemeester van Noord-Beveland. Dat was de enige burgemeestersbenoeming in Zeeland dit jaar.

Eén nieuwe burgemeester


Als er in een gemeente een burgemeester vertrekt, moet er een nieuwe komen. De procedure daarvoor is uitgebreid en zorgvuldig. In het kort komt het erop neer dat de gemeenteraad een voordracht doet en dat de nieuwe burgemeester uiteindelijk bij Koninklijk besluit wordt benoemd. De commissaris van de Koning speelt hierbij een belangrijke rol.


De procedure start op het moment dat de cvdK de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) vraagt de vacature open te stellen. Sollicitanten moeten hun sollicitatiebrief vervolgens sturen naar de commissaris. In overleg met een uit de gemeenteraad samengestelde vertrouwenscommissie maakt die daaruit een selectie van volgens hem benoembare kandidaten. Dat doet hij onder meer op basis van justitiële informatie (kortgezegd: heeft de kandidaat geen dingen gedaan die volgens de wet niet mogen?) en de bestuurlijke ervaring van sollicitanten.


Voordat de vacature wordt opengesteld stelt de gemeenteraad in een openbare vergadering de profielschets vast waaraan volgens háár de nieuwe burgemeester zou moeten voldoen, en overhandigt dit profiel aan de commissaris. Na overleg met de vertrouwenscommissie ontvangt de commissaris een selectie van kandidaten voor een gesprek, waarin hij de kandidaten onder meer toetst aan dat profiel. Vervolgens stelt de commissaris, wederom in overleg met de vertrouwenscommissie, vast welke kandidaten hij doorstuurt voor een gesprek met de vertrouwenscommissie.


Binnen de gemeente gaat de vertrouwenscommissie dan aan het werk en brengt verslag uit aan de gemeenteraad, wat uiteindelijk leidt tot een aanbeveling van twee kandidaten waarvan alleen de nummer 1 bekend wordt gemaakt. De gemeenteraad stuurt de aanbeveling met het verslag naar de minister van BZK en de commissaris. De commissaris stuurt een eigen advies over de aanbeveling en het verloop van de procedure naar de minister van BZK. Nadat die nog de nodige onderzoeken heeft gedaan en een gesprek met de als nummer 1 aanbevolen kandidaat heeft gevoerd, wordt deze kandidaat – bij welbevinden – uiteindelijk bij Koninklijk Besluit benoemd.


De Commissaris van de Koning beëdigt de burgemeester ten slotte in de gemeente. Dat deed Han Polman in 2019 één keer: op 18 december werd mevrouw drs. G.L. (Loes) Meeuwisse benoemd tot burgemeester van Noord-Beveland.


Lobbyist & Nevenactiviteiten