Hoe begon het?

In 2015 kwam de Onderwijs Autoriteit Zeeland (OAZ) met een advies om 'de kennisinfrastructuur in Zeeland robuust en toekomstbestendig te maken'. Een zeer (lees: te) ambitieus plan, zo leek het. Maar UCR, HZ, Scalda, het bedrijfsleven, de onderzoeksinstellingen en de Provincie Zeeland durfden de uitdaging aan:

Campus Zeeland was geboren!

Het belang van onderscheidend én excellent onderwijs en onderzoek neemt toe. Zeeland investeert daarom in opleidingen en onderzoek die passen bij de kracht van de provincie en bij onze economische sectoren. Onder de naam Campus Zeeland werken kennisinstellingen, overheden en bedrijven binnen Zeeland samen. Campus Zeeland zoekt daarbij nadrukkelijk de afstemming met andere platforms zoals de Economic Board Zeeland, de opgave- en programma managers van de Provincie Zeeland (Economie, Zichtbaar Zeeland, Leefbaarheid), de Zeeuwse gemeenten en de Wetenschappelijke Raad Zeeland.

Een goede onderwijs- en onderzoeksinfrastructuur is een belangrijke voorwaarde voor economische structuurversterking. Vier jaar na het verschijnen van het adviesrapport Campus Zeeland van de Onderwijsautoriteit Zeeland (2015) zijn de doelstellingen en ambities uit het rapport langs drie pijlers (grotendeels) met succes zijn opgepakt: Bèta Campus, Kennis- en Innovatienetwerken en een procesrol in de Onderwijs/Onderzoekskolom. Campus Zeeland heeft een duidelijke positie gekregen in het krachtenveld van de kenniseconomie in Zeeland (een constatering welke wordt onderschreven door de Wetenschappelijke Raad Zeeland in het Adviesrapport ‘Slimme kracht 2.0: van woorden naar daden’, Nel Verhoeven, 2019).

De basis staat maar er zijn ook een aantal zaken die nog aandacht behoeven. In het voorjaar 2019 heeft de stuurgroep Campus Zeeland per brief aan de formateur meegegeven dat zij de komende jaren nog een aantal zaken wil realiseren zoals het steviger verbinden en relateren van het bedrijfsleven, de realisatie van de totale ambitie van de Bèta Campus en een doorlopende onderwijs/onderzoekskolom VMBO – WO. Deze ambitie is in het collegeprogramma 2019-2022 opgenomen. Het tweede half jaar van 2019 is gewerkt aan het gezamenlijk benoemen en vastleggen van de ambitie voor een doorontwikkeling van Campus Zeeland tot eind 2022. De verwachting is dat hierover in de loop van 2020 besluiten worden genomen door de Stuurgroep Campus Zeeland.