Huisvesting

In Zeeland staat de huizenmarkt onder druk voor nieuwkomers, jongeren én voor (tijdelijke) medewerkers. Het aanbod aan bestaande bouw, vooral in de private huursector, voldoet vaak niet aan de eisen van deze tijd, want: verouderd, slecht onderhouden et cetera. De huurmarkt voor seizoenarbeiders is een lastige, want naast ondermijning ('huisjesmelkers') is er ook sprake van schaarste.

Impasse

Gemeenten hebben een aantal verantwoordelijkheden wat betreft het woon- en leefklimaat (waaronder woningbouw, leefbaarheid en mobiliteit en de integrale visie daarop), maar hebben niet overal invloed op. Van met name grote werkgevers horen we dat zij wel personeel willen aannemen, en dat ook doen, maar dat het woningaanbod achter blijft bij de vraag / behoefte. Het lijkt dat de ontwikkelingen op het terrein van woningbouw, leefbaarheid en mobiliteit ‘op slot’ zitten. Soms door gebrek aan ruimte, soms door tegengestelde belangen, soms door (onbekendheid met) regelgeving. Het aanvalsteam arbeidsmarkt wil die impasse doorbreken.

Pilots

De Provincie is bezig met het opzetten van pilots in samenwerking met Expertteam Wonen van RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). Een convenant hierover wordt woensdag 17 april 2019 in Den Haag ondertekend door RVO en gedeputeerde Carla Schönknecht. De pilot in de gemeente Sluis is inmiddels gestart. Het gaat om een pilot voor huisvesting, bedoeld voor álle spoedzoekers, dus niet alleen in de hospitality sector voor de kust van West Zeeuws-Vlaanderen).


Ook zijn verkennende gesprekken gaande met onder andere werkgevers (via PORTIZ-group), gemeenten (Terneuzen, Vlissingen, Kapelle, Reimerswaal), woningcorporaties en uitzendbureaus. Daarin wordt toegewerkt naar concrete resultaten, waaronder een kennisconferentie, en het stimuleren van tijdelijk bouwen en de bouw van midden-huur woningen.

Onderzoek internationale medewerkers

Ook komt er een Zeeuwsbreed onderzoek naar aantallen internationale medewerkers en hun woonbehoeftes. Uitkomsten van het onderzoek worden nog voor de zomer verwacht. Ook is het Kwalitatief Woononderzoek gaande, waarin ook vragen zijn opgenomen over (de bouw van) midden-huurwoningen. Ook dat rapport wordt voor de zomer verwacht.

Ondernemerslunch Zeeuws-Vlaanderen

Arbeidsmarkt staat bij Provincie en gemeenten bovenaan de agenda. Alle regio’s hebben eigen, specifieke uitdagingen. Om een goed beeld te krijgen van wat er bij ondernemers in de regio’s leeft, organiseren Provincie en gemeenten ondernemerslunches. De aftrap vond maandag 8 april plaats in Terneuzen. Voorafgaand aan de lunch brachten de Zeeuws-Vlaamse wethouders Jack Begijn, Jack Werkman en Jean-Paul Hageman en gedeputeerde Jo-Annes de Bat een werkbezoek aan SYMACH in Terneuzen. Daar werden ze rondgeleid door Jan-Pieter Grootendorst en Sacha Bakker.

Tijdens de lunch gaf gedeputeerde Jo-Annes de Bat een korte presentatie over het Aanvalsteam Arbeidsmarkt. Daarna gingen de aanwezige ondernemers met elkaar in gesprek over de vraagstukken die er leven. Veel vragen maar ook goede voorbeelden kwamen ter sprake. Zo haalt de horeca niet alleen koks uit Spanje, maar weten Zwitsers Zeeland ook te vinden. Voor hen blijkt zomer in Zeeland en wintersport in Zwitserland een goede combinatie.

Naast het aantrekken van personeel is huisvesting van al dan niet tijdelijke medewerkers een lastige kwestie. Voor vaste medewerkers is het van belang tijdig aan de bel te trekken bij woningcorporaties. Ook werd aangegeven dat zowel betaalbare koop- als huurwoningen nauwelijks beschikbaar zijn. Ook een goede aansluiting met het onderwijs en in het verlengde daarvan goed bereikbaar onderwijs verdient meer aandacht.

Naast de gedeputeerde en wethouders was ook Hendrik-Jan van Arenthals namens de Economic Board Zeeland aanwezig bij de ondernemerslunch en Zeeland commissionair Jim Goedhart.