Taalverwerving statushouders

Leerwerkloket zet in op wegnemen drempels naar werk

Het ontbreken van (digitale) taalvaardigheden werkt belemmerend bij het vinden of behouden van werk. Het wegnemen van deze belemmering vergroot de arbeidsparticipatie.


In Zeeland werken we daarom samen aan het vergroten van het bewustzijn hierover, het verlagen van de drempel naar de arbeidsmarkt en een meer toegankelijk opleidingsaanbod (formeel en non-formeel) dat aansluit bij de vraag van werkgevers, werknemers en werkzoekende. Dat doen we door de uitvoering van het Regionaal Taalakkoord Zeeland.


Het Taalakkoord Zeeland krijgt de Tel mee met Taal subsidie van 200.000 euro voor samenwerkingsverbanden en komt van het ministerie van OCW en is bedoeld voor de verbetering van taalvaardigheid van werknemers, de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassen en de leesbevordering bij kinderen. Het Leerwerkloket gaat de subsidie gebruiken voor de verbetering van de taalvaardigheid van werknemers en de aanpak van laaggeletterdheid van volwassen (om participatie naar werk te vergroten).


Dat doen ze door het vergroten van de bewustzijn bij werkgevers, het wegnemen van drempels naar werk of behoud van werk, ontwikkelen van nieuwe instrumenten en/of doorontwikkelen van bestaande instrumenten om die drempels weg te halen.


Leerwerkloket

Het leerwerkloket is een laagdrempelig loket in de regio voor loopbaan- en scholingsadvies voor alle burgers. Dat geldt uiteraard ook voor statushouders; het leerwerkloket is vertegenwoordigd in het statushouders overleg in de regio.