Gevolgen corona voor de Zeeuwse arbeidsmarkt

De coronacrisis heeft er (nog) niet voor gezorgd dat de krapte op de Zeeuwse arbeidsmarkt is opgelost; er zijn weliswaar als gevolg van corona minder vacatures in Zeeland, maar de krapte houdt aan vanwege ontgroening, vergrijzing en de vraag naar nieuwe vaardigheden. De echte klappen voor het bedrijfsleven worden nog verwacht.

Dat is de conclusie van het onderzoek dat het HZ Kenniscentrum Kusttoerisme in opdracht van het Aanvalsteam Arbeidsmarkt heeft gedaan naar de impact van de coronacrisis op de Zeeuwse arbeidsmarkt. Het kenniscentrum is gevraagd een analyse te maken van de Zeeuwse arbeidsmarkt ten tijde van corona op basis van de tot dan toe beschikbare data en informatie (voor de tweede coronagolf). Het rapport levert waardevolle input op voor het aanscherpen en bijsturen van de aanpak van de vraagstukken op de Zeeuwse arbeidsmarkt: het Aanvalsplan Arbeidsmarkt. Uitkomsten onderzoek Ondanks de NOW-regelingen, verwacht UWV landelijk in 2021 een verdere stijging van de werkloosheid, tot een niveau dat vergelijkbaar is met de aantallen tijdens de top van de financiële crisis in 2013/2014. Jongeren en ZZP’ers krijgen harde klappen. Deze groepen werken vooral op flexibele basis in sectoren die hard geraakt worden zoals de horeca en detailhandel. De belangrijkste aanbevelingen uit het rapport zijn: - Zet zowel in op een aanbodgericht- als een vraaggericht arbeidsmarktbeleid. - Zet in de knelpuntsectoren in op behoud van personeel, het uitbreiden van het aantal uren van deeltijdbanen, het bevorderen van de instroom vanuit het onderwijs en de verbetering van het imago van de sector. - Zet in op goed en modern werkgeverschap om doorstroom mogelijk te maken en uitstroom te voorkomen. - Zet in op Werk-naar-Werk trajecten. - Zet in op een Leven Lang Ontwikkelen (om- en bijscholing) voor werknemers, ZZP’ers en werkzoekenden, waardoor duurzame inzetbaarheid wordt bevorderd. - Zet in op actieve begeleiding van jongeren naar de kansrijke segmenten van de arbeidsmarkt. - Zet in op sociale innovatie als instrument om het human capital te versterken. - Onderken het belang van arbeidsmigranten en expats voor de krappe Zeeuwse arbeidsmarkt.

Aanvalsplan arbeidsmarkt

Het Aanvalsplan Arbeidsmarkt, van overheden, onderwijs en bedrijfsleven in Zeeland en opgesteld in mei 2018, is erop gericht om de belangrijkste uitdagingen van de Zeeuwse arbeidsmarkt op te lossen (zowel op de korte als op de lange termijn). Uitgangspunt is het voorspelde tekort van 6.000 werkzame personen in 2022. De vraag van het Zeeuwse bedrijfsleven staat hierbij centraal: hoe voorzien we in de vraag naar voldoende en gekwalificeerd personeel, nu en in de toekomst?

Webinar effecten corona

Over het rapport en de situatie op de Zeeuwse arbeidsmarkt vond een webinar plaats. Daarin is het rapport toegelicht door Diana Korteweg-Maris van het Kenniscentrum en vertelden Minouche den Doelder (recruitmentbureau Den Doelder) en Hendrik-Jan van Arenthals (Scalda) over hun ervaringen in de praktijk. Ook legden gedeputeerde Jo-Annes de Bat en wethouder en voorzitter van de arbeidsmarktregio Zeeland André van der Reest uit hoe zij de krapte op de arbeidsmarkt willen aanpakken. De livestream is terug te kijken op www.zeeland.nl/arbeidsmarkt. Daar vindt u ook het rapport van het Kenniscentrum.

Om de aanbevelingen uit het rapport op te pakken, zet het Aanvalsplan Arbeidsmarkt in op drie sporen (bovenop de lopende activiteiten en programma’s die onverminderd worden voortgezet met inachtneming van de lopende ontwikkelingen): • Een toegankelijke Zeeuwse aanpak ten aanzien van omscholen en ontwikkelen voor zowel Zeeuwse werkgevers als werknemers, werkzoekenden en alle andere Zeeuwen die zich willen scholen en ontwikkelen om optimaal deel te kunnen (blijven/gaan) nemen aan het Zeeuwse arbeidsproces. De stap naar scholing en ontwikkeling moet makkelijk en als vanzelfsprekend genomen kunnen worden. • Een soepele overstap van werk naar werk: een arbeidsmarkt is altijd in beweging. Hierdoor kan er bij de ene werkgever een (tijdelijk) overschot aan arbeidscapaciteit ontstaan terwijl een andere werkgever kampt met een tekort aan geschikt personeel. Het is de bedoeling dat werknemers van de ene werkgever op flexibele en laagdrempelige wijze aan de slag kunnen bij de andere werkgever (waar nodig met behulp van bij- of omscholing). • Het aantrekken van personeel buiten Zeeland: Als we in Zeeland niet de krachten bundelen om ons gebied te (her)positioneren als aantrekkelijke plek om te wonen en te werken, zal het invullen van alle vacatures in Zeeland een onmogelijke opgave worden. Daarom blijft het aantrekken van talent van buiten Zeeland een belangrijk onderdeel van de aanpak.