Zeeuws Mobiliteits Team

voor verbinding onderwijs en arbeidsmarkt

In augustus 2020 kondigde het kabinet een aanvullend sociaal pakket aan om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt aan te pakken. Het idee is om door middel van een landelijk dekkend netwerk van regionale mobiliteits teams langdurige werkloosheid en afnemende kansen op de arbeidsmarkt te voorkomen. Voor de arbeidsmarktregio Zeeland is Eva Jeremiasse gestart als kwartiermaker.

In augustus 2020 kondigde het kabinet een aanvullend sociaal pakket aan. Om de gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt aan te pakken, wordt crisisdienstverlening georganiseerd. Het idee is om door middel van een landelijk dekkend netwerk van regionale mobiliteits teams langdurige werkloosheid en afnemende kansen op de arbeidsmarkt te voorkomen. Daarnaast is binnen het Zeeuwse de afspraak gemaakt om te gaan kijken naar versterking van de verbinding tussen onderwijs en arbeidsmarkt. AandeslaginZeeland heeft zich de afgelopen maanden onder andere bezig gehouden met de uitwerking van het 3e steun- en herstelpakket op hoofdlijnen voor de Zeeuwse arbeidsmarkt. Het resultaat is dat de Zeeuwse Werkkamer op 29 januari jl. heeft ingestemd met een procesvoorstel voor de Zeeuwse aanpak, waaronder de aanstelling van een kwartiermaker.

Zeeuwse 'menukaart'

Voor arbeidsmarktregio Zeeland is Eva Jeremiasse (EVA Projecten & Advies) per 1 maart 2021 gestart in de rol van kwartiermaker. Zij gaat zich bezig houden met de inrichting van een Zeeuws Mobiliteits Team en onderzoek doen naar de mogelijkheden om het onderwijsveld en de arbeidsmark in Zeeland sterker met elkaar te verbinden. Hierbij wordt aangesloten bij een Leven Lang Ontwikkelen* en zal onder andere een Zeeuwse ‘menukaart’ met zowel scholingsaanbod als ondersteuningsmogelijkheden van gemeenten en UWV worden uitgewerkt.

Eva:“Het is mooi om als kwartiermaker de gelijkwaardigheid tussen alle betrokken samenwerkingspartners te waarborgen. Ons gezamenlijk uitgangspunt is hoe we de werkloosheid zoveel mogelijk kunnen voorkomen en de kansen van onze werkgevers en werknemers in Zeeland juist benutten. De expertise van de verschillende partners complementair aan elkaar laten samenkomen in het Zeeuws Mobiliteits Team. We weten van elkaar wat iedere partner kan en we zetten dit op een praktische manier in om de vraag vanuit de werkgever en werknemer te beantwoorden. Deze tijd vraagt om samenwerking en verbinding, maar ook om snelheid en effectiviteit. Dit moet samenkomen in de vorm van het Zeeuws Mobiliteits Team en de Zeeuwse menukaart met scholing en ondersteuning."

Eva heeft inmiddels alle betrokken partijen benaderd voor een eerste gesprek voor de vorming van een Zeeuws Mobiliteits Team. “De 1e gesprekken met de samenwerkingspartners in de regio laat zien dat er veel betrokkenheid en welwillendheid is. Bovendien wordt het belang van de Zeeuwse samenwerking voor de werkgevers en werknemers ook echt gezien. Het is nu de volgende stap om samen te kijken wat dit betekent voor de inzet van ieders expertise in het gezamenlijke team.”

Voor de aanloopperiode naar een operationeel Zeeuws Mobiliteits Team is er een – tijdelijk- regionaal aanspreekpunt ingericht, waar werkgevers en hun werknemers terecht kunnen voor ‘van werk naar werk’ vraagstukken. Het aanspreekpunt is te bereiken via mobiliteitsteam@aandeslaginzeeland.nl *Leven Lang Ontwikkelen is een initiatief van de Rijksoverheid en staat in het teken van het stimuleren van mensen om zichzelf te blijven ontwikkelen met als doel goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt.